De ontvangers van de erepenning der Dordtsche Vrijwilligers 1813

Paragraaf 3: De Ontvangers van de erepenning der Dordtsche Vrijwilligers 1813

Op 15 oktober 1818 is door Willem Boudewijn Donker Curtius, militie commissaris in 1815, en Jhr. Mr. Paulus Repelaer van Spijkenisse, burgermeester van Dordrecht gedurende de periode van 1815 tot 1824, een document opgemaakt waarin een 53-tal personen wordt aangegeven welke in aanmerking zouden moeten komen voor ontvangst van de erepenning der Dordtsche Vrijwilligers 1813. Deze lijst begint met de tekst:

" Nominatieve lijst van zoodanige Burgers welke bij de heugelijke omwending van 1813 uitstekende bewijzen van Vaderlandsliefde en gehechtheid aan het Huis van Oranje gegeven hebben".

Daaronder volgt aansluitend een opsomming van 54 namen waarvan bij enkele namen een toegevoegde vermelding wordt gedaan. De naam van Jacobus La Reviere wordt hierin dubbel vermeld, zodat er uiteindelijk 53 verschillende namen overblijven. Enkele voorbeelden van toegevoegde vermeldingen zijn:

"Henry Merkus: Ridder van de Willems Orde voornaamste verdediger der Stad wiens daden reeds bijzonder zijn opgegeven".

"Cornelis Lawende: een Schuitenvoerder door wiens kloekmoedigheid de burgerij bijzonder is aangevuurd en wiens daden mede bijzonder zijn opgegeven".

"Jacobus La Reviere: oud schutter, die zich aan het hoofd van eenige op den gevaarlijksten post melde, de bijzonderheden zijn opgegeven".

"Huibert Stam: Schuitenvaarder, deelgenoot van Cornelis Lawende, bijzonder opgegeven."

"Arend van den Abeele: welke zich als vrijwilliger op een der kanonneerboten heeft begeven en zich in het gevegt zeer wel gekweten".

De uit 6 bladzijden bestaande voordrachten van personen welke volgens Willem Boudewijn Donker Curtius en Jhr. Mr. Paulus Repelaer van Spijkenisse in aanmerking zouden moeten komen voor de erepenning der Dordtsche Vrijwilligers 1813. (Nationaal Archief; archief 2.02.01 - Kabinet des Konings - inventarisnummer 725, aangeleverd door R.W. Rijpkema.

Opmerkelijk is dat in deze lijst een 5-tal namen voorkomt die uiteindelijk niet voorkomen in de lijst van ontvangers van de erepenning der Dordtsche Vrijwilligers 1813. De namen van deze 5 personen zijn: H.J. van Strij, A.A. van Diensen, Pieter Poot (de naam Wouter Poot komt wel voor in de uiteindelijk lijst van ontvangers. Hier kan dus sprake zijn van: of een schrijffout vwb de voornaam of geen uiteindelijke toekenning), G.C. Vos van Rijswijk (Luitenant) en G. Kramer. Ook komen deze 5 namen niet voor op de samengestelde lijsten van Mr. J. Dirks en C.P. Mulder waarover later verder zal worden uitgeweid. Daarnaast moeten er nog meer voordrachten geweest zijn aangezien het uiteindelijke aantal verleningen van de erepenning der Dordtsche Vrijwilligers 1813 volgens mijn gegevens is uitgekomen op 73 exemplaren. Het begeleidend schrijven welke bij de voordracht lijst uit het Nationaal archief is gevoegd geeft hier ook de mogelijkheid toe. De passage uit dit begeleidend schrijven luidt:

"De noodige aan schrijving dien aangaande dan de genoemde Heeren gedaan hebbende, is mij, weinige dagen geleden, door dezelve toegezonden de lijst, waarvan ik de Eer heb hier nemens eene kopie aan Uwe Majestiet over te leggen, en uit welke Hoogstdezelve de bevestiging der in de misfive van den Heere Secretaris van Staat uitgedrukte onderstelling, dat het getal der te begiftigen personen niet groot zijn zoude, zal ontwaren, schoon het, volgens den inhoud der aan mij gewordene resceptie van meergedachte Heeren, niet onmogelijk zij, dat nog deze of geene, gelijke aanspraak als op opgegevene personen hebbende, op de lijst zij vergeten geworden."

Op 3 mei 1819 vindt er vervolgens een aankondiging middels een missive van uitreiking van de erepenning der Dordtse Vrijwilligers aan de deelnemers plaats.

Missive van uitreiking van de erepenning der Dordtse Vrijwilligers 1813 aan de deelnemers, gedateerd 3 mei 1819.

De toekenningen van de erepenningen werden tevens bekend gemaakt in de Dordtsche Courant van 6 mei 1819 en van 10 augustus 1819. Op 6 mei werden in eerste instantie 51 verleningen bekend gemaakt. Op 10 augustus vindt een soort rectificatie plaats waarbij nogmaals 16 vermeldingen van ontvangst van de zilveren erepenning worden bekendgemaakt. In totaal is de erepenning der Dordtsche Vrijwilligers volgens de Dordrechtsche Courant dus 67 maal uitgereikt. Over het aantal uitgereikte erepenningen later meer.  

Afbeelding van de Dordrechtse Courant van 10 augustus 1819 waarin melding wordt gemaakt van een aanvullende toekenning van 16 exemplaren van de Eerepenning der Dordtse Vrijwilligers 1813. Afbeelding afkomstig van https://cms.dordrecht.nl/dordt?waxtrapp=mcsboDsHaKnPvBaBbBA.  


De letterlijke tekst van beide artikelen is als volgt: 

Artikel uit de Dordrechtsche Courant van 5 mei 1819:

"DORDRECHT, den 5 Mei, Gepasseerden Maandag is door de heeren Mr. W.B. Donker Curtius, en Jonkheer P. Repelaer van Spijkenisse, beiden ridders van de orde van den Nederlandschen Leeuw, als daarmede door Z.M. belast, aan 51 verschillende, ter deze stede zich, bij de omwenteling van November 1813, bijzonder gekweten hebbende burgers, toegezonden eenen zilveren gedenkpenning, vertoonende aan de eene zijde eene burger-kroon, en daaronder den voorsteven van een schip, waartegen kruiseling een stuk geschut is aangebragt, en hebbende dit omschrift: Voor onze Vesten en Haardsteden; terwijl, aan de andere zijde, men de woorden leest: Dordrecht XXIV Nov. MDCCCXIII, omgeven van eenen laurier- en eiken-krans. Die gedenk-penning ging verzeld van eene geleidende, en door de beide opgenoemde heeren onderteekende missive, van dezen inhoud: Dordrecht, den 3 mei 1819. Het heeft Z.M. onzen geëerbiedigden koning behaagd, uit overweging van de door u betoonde ijver en aangewende pogingen, ter bevrijding des vaderlands, en in het bijzonder ter verdediging deze stad, in de hagchelijke oogenblikken der November maand van 1813, ons met de vereerende taak te doen belasten, deswegens de bijgevoegde gedenkpenning aan u uit te reiken, met bevoegdheid, om die aan het bijgevoegde lint te dragen, (zoo nogtans, dat nimmer het lint zonder de penning, noch de penning op eene barette, of tot mindere grootte dan van vijf cents, worde gedragen. Gelijk hoogstgemelde Z.M. heeft goedgevonden ons in het bijzonder mede deze eere toe te kennen, zoo strekt het ons tot een bijzonder genoegen, de tolken van hoogstdeszelfs gevoelens, ten uwen aanzien, te kunnen zijn: vertrouwende, dat dit blijvend aandenken aan een zoo gewigtig tijdstip, met het uiterst welgevallen, door u zal ontvangen worden. De namen der 51 bewuste burgers, aan welken dit vereerend blijk gezonden is, zijn, benevens de voorn. Heeren Donker Curtius en Repelaer, de navolgende: Henrij Merkus, Cornelis Lawende, Jacobus La Riviere, Huibert Stam, Arend van den Abeele, Jan de Jongh, jonkheer Leendert Robert Gevaerts, Mr. Hugo Gevers, Woltherus Knollaert, Servaas Hendrik Lotsy, Hendrik Kuipers Az., Gerard Maurits, Jacob van Wageningen, Mattheus Philippus Stoop, Hendrik Holle, Hendrik Volkerts, G.T.B. Croiset, A.A. Pasteur, Mr. Jacob Evera, Mr. Cornelis Gillis Ocker Stoop, David Hartman, Johannes Kuperus, Jan Akkermans, Wouter Poot, Pieter van Efferen, Johan Carel Bendorp, Pieter Plukhooy, Bz., Adrianus Knieriem, J.G.E. Heyke, Adrianus van Wel, Gerrit Karsdorp, Arij Plazier, Jacobus Staps, Laurens Vuyk, Frans Lambinon, Carel Kramer, Jan Huisman, Mr. Matthijs Beelaerts, Robertus Joan Castendijk, David Hordijk, Adolf Willem Vijgh, Jacobus van Maarseveen, Julius Dominicus Schultz van Haegen, Louis Hendrycks, Vincent Thierens, Fredrik Carel Kuipers, Jan Willem Bruistens, Willem Recourt en A. Hartman."

Artikel uit de Dordrechtsche Courant van 10 augustus 1819:

"DORDRECHT, den 9 Augustus. Op Maandag, den 3 Mei jl. werd, door de heeren Mr. W.B. Donker Curtius en Jonkheer P. Repelaer van Spijenisse, beiden ridders van de orde van den Nederlandschen Leeuw, als daarmede door Z.M. belast, aan 51 ter dezer stede zich, bij de omwenteling van November 1813, bijzonder gekweten hebbende burgers, toegezonden eenen zilveren gedenkpenning, verzeld van eene hoogstvereerende geleidende missive. In dezer stads-courant van den 6 Mei jl. werd dit breeder vermeld, met omschrijving van den gedenkpenning, mededeeling van de geleidende missive, en opgave der namen van de 51 bewuste burgers. Thans kunnen wij melden, dat jl. Vrijdag ook nog dezelve gedenkpenning, eveneens verzeld van de bewuste geleidende missive, door voornoemde heeren ridders, Donker Curtius en Repelaer van Spijkenisse, is toegezonden aan de volgende zich, bij de omwenteling van November 1813 mede bijzonder verdienstelijk gemaakt hebbende burgers te weten: C.P.W. Keller, Johan Elias Rom, J.C. Heck de Bruyn, P. Blusse de jonge, S.H. van der Noordaad, Frederik van Kooten, A. Berning, J. Gips, Jz., A. van den Hengst, H. Roobol, H. Abbema, M. van Loon, Lijas Rijnaart, J.C. Schotel, J. van Guilick en Jan Kanters."


Tijdens de feestelijkheden ter herinnering aan de Nederlandse 50 jarige onafhankelijkheid werd door de bewoners van de Groenmarkt op 24 november 1863 een erepoort opgericht. Deze poort was geplaatst vóór de Visbrug en gewijd aan de gedecoreerden met de Dordtse medaille, wier namen alle daarop voorkomen. De in 1863 nog in leven zijnde gedecoreerden zijn vermeld boven in het front, die van de overledenen op de zij pilasters. Een telling van deze namen levert 73 uitreikingen van de Erepenning der Dordtsche Vrijwilligers 1813 op. Tevens blijkt uit deze erepoort dat in 1863 nog slechts 8 van de 73 gedecoreerden met de Erepenning der Dordtsche Vrijwilligers 1813 in leven waren. Van deze erepoort is tevens een lithografie gemaakt door J.H. van der Heyden met de afmetingen 42 cm hoog en 24 cm breed. 

Afbeelding van de lithografie van de erepoort ter herinnering aan de Nederlandse 50 jarige onafhankelijkheid. Afbeelding afkomstig van het Erfgoedcentrum DiEP te Dordrecht, Collectie Dordracum Illustratum Inventarisnummer 551_15285

Hieronder volgt een lijst van ontvangers van de erepenning der Dordtsche Vrijwilligers waarbij onderscheid is gemaakt tussen de 1e en de 2e bekendmaking middels (1) of (2) uit de Dordrechtsche Courant. De overige namen die uit andere lijsten komen, zijn niet voorzien van een nummer. 

 • Abbema, H. (2)
 • Abeele, van de Arend (1) (1757-1833; Broeder in de Orde van de Nederlandse Leeuw)
 • Akkermans, Jan (1)
 • Beelaerts, Mr. Pieter Matthijs (1) (Zie biografische gegevens later in dit artikel)
 • Bendorp, Johannes Christiaan/Carel (1) (Geboren 1-1-1780, graveur, Kapitein)
 • Berning, Albert (2) (Geboren 6-12-1777 te Dordrecht, koopman)
 • Bosma(n), Pieter (Geboren augustus 1795, schippersknecht)
 • Blusse de Jonge van Zuidland, Pieter (2) (Geboren 4-11-1869 te Dordrecht, boekhandelaar)
 • Bruijn, de Neve de, Wouter (Geboren 9-5-1775, schipper)
 • Brui(j)stens, Jan Willem (1) (Geboren 18-4-1788 te Dordrecht, koopman. Korporaal (29-10-1813) 1e compagnie 6e regiment Nationale Garde)
 • Canters, Johannes
 • Castendijk, Robertus Johan (1) (Geboren 12-11-1783, koopman. Kapitein 1e compagnie 6e compagnie Nationale Garde)
 • Cramer, Carel (1) (Geboren 12-5-1790)
 • Croiset, C.T.B. (1)
 • C(K)uperus, Johannes (1) (Geboren 2-2-1793 te Vlissingen Grenadier 1e compagnie 6e regiment Nationale Garde)
 • Curtius, Mr. Willem Boudewijn Donker (1) (Zie biografische gegevens later in dit artikel) 
 • Dijk, Johannes Cornelis van (Geboren 10-12-1786, dokter)
 • Efferen, Pieter van (1) (Geboren 2-1-1783, metselaar)
 • Evera, Mr. Jacob (1) (Geboren 17-9-1790, advocaat)
 • Evera, Thomas
 • Gevaerts, Jhr. Mr. Leendert Robert (1) (Zie biografische gegevens later in dit artikel) 
 • Gevers, Mr. Hugo (1) (Geboren 26-11-1765, koopman)
 • Gips, Jan Jz. (2) (Geboren 24-8-1792 te Dordrecht, Grenadier 1e compagnie 6e regiment Nationale Garde)
 • Guilick, J. van (2)
 • Hartman, Adam (1) (Geboren 3-9-1788 te Dordrecht, draaier. Grenadier 1e compagnie 6e regiment Nationale Garde)
 • Hartman, David(t) (1) (Geboren 1793 te Dordrecht, koperslager)
 • Heck de Bruijn, J.C. (2) (Koopman)
 • Hendry(ij)cks, Louis (1) (Geboren 20-11-1788 te Brugge, Sergeant 1e compagnie 6e regiment Nationale Garde)
 • Hengst, Adrianus van den (2) (Geboren 14-2-2783 te Dordrecht, Grenadier 1e compagnie 6e regiment Nationale Garde)
 • Heijke(n), Johan George Ernst (1) (Geboren 28-2-1771, beeldhouwer)
 • Holle, Hendrik (1) (Later Majoor 2e Batterij Schutterij te Dubbeldam)
 • Hordijk, David (1) (Geboren 1-8-1781, koopman. 1e Luitenant)
 • Hui(y)sman, Jan (1)
 • Jong, Johannis (Jan) de (1) (Geboren 1768, kuijper)
 • Kanters, Jan (2)
 • Karsdorp, Gerrit (1) (Bombardier. Geboren 31-1-1773, comptoir bediende)
 • Keller, C.P.W. (2)
 • Knieriem, Adrianus (1) (Geboren 4-11-1774, timmerman)
 • Knollaert, Woltherus (1)
 • Kooten, Frederik van (2) (Geboren 23-8-1791 te Liende, Grenadier 1e compagnie 6e regiment Nationale Garde. Procureur.
 • Kuipers, Frederik Carel (1) (Geboren 11-10-1785 te Dordrecht Korporaal 1e compagnie 6e regiment Nationale Garde)
 • Kuipers, Hendrik Az. (1) (Geboren 4-2-1768, koopman)
 • Lambinon, Frans (1) (Geboren 1763, schildersknecht)
 • Lawende, Cornelis (1) (Geboren 11-3-1787, schuitevoerder)
 • Loon, Matthijs van (2) (Geboren januari 1782, loods)
 • Lotsij(y), Servaas Hendrik (1) (Zie biografische gegevens later in dit artikel) 
 • Maarseveen, Jacobus van (1) (Geboren 4-1-1775 te Dordrecht; overleden na 1850. Sergeant 1e compagnie 6e regiment Nationale Garde in 1813, Commissionair in 1830)
 • Maurits(z), Gerard (1) (Geboren 2-9-1768, makelaar)
 • Merkus, Henrij (1) (Militaire Willemsorde 4e klas. MWO4 K.B. 11 augustus 1815 No. 17 als Luitenant-ter-zee. Geboren 1791. Overleden 1842. Commandant kanonneerboot Nr. 131.
 • Noordaa, Simon Hendrik van der (2)
 • Pasteur, Adrianus Antonie (1) (Geboren 1-3-1781, griffier)
 • Pla(s)zier, Arij (1) (Geboren 1765)
 • Plukhooy(ij), Pieter Bz. (1) (Luitenant. Geboren 28-7-1772, stadsfabriek)
 • Poot, Wouter (1)
 • Recourt, Willem (1) (Geboren 21-12-1785 te Dordrecht. Korporaal 1e compagnie 6e regiment Nationale Garde)
 • Repelaer van Spijkenisse, Jhr. Mr. Paulus (1) (Zie biografische gegevens later in dit artikel) 
 • Riviere, Jacobus la (1) (Geboren 21-11-1771, behanger)
 • Rijnaart, Lijas (2)
 • Roobol, H. (2)
 • Rom, Johan Elias (2)
 • Schotel, Johannes Christianus (2) (Geboren te Dordrecht 11 november 1787; overleden te Dordrecht 21 december 1838. Lid Koninklijk Instituut voor Wetenschappen, schilder van voornamelijk maritieme onderwerpen)
 • Schultz van Haegen, Julius Dominicus (1) (Zie biografische gegevens later in dit artikel) 
 • Stam, Huibert (1) (Geboren 1789, schuitevoerder)
 • Staps, Jacobus (1) (Geboren 11-7-1774 te Teteringen, kabinetwerker. Grenadier 1e compagnie 6e regiment Nationale Garde)
 • Stoop, Mr. Cornelis Gilles Ocker (1) (Geboren 1784)
 • Stoop, Mattheus Phillipus (1) (Geboren 27-6-1788, Maire van Dubbeldam)
 • Thierens, Vincent (1) (Geboren 7-8-1785 te Dordrecht. Korporaal 1e compagnie 6e regiment Nationale Garde. Koopman)
 • Tilion, Willem
 • Vijgh, Adolf Willem (1) (Geboren 16-10-1778 te Dordrecht. Luitenant 1e compagnie 6e regiment Nationale Garde)
 • Volkerts, Hendrik (1) (Korporaal)
 • V(F)uijk, Laurens (1) (Koopman)
 • Wel, Adrianus van (1) (Geboren 23-7-1774, loodgieter)

In het verleden zijn er verschillende namenlijsten van de erepenning der Dordtsche Vrijwilligers 1813 gepubliceerd. De eerste publicatie is gedaan door Mr. Jacob Dirks in zijn boekwerk "Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen geslagen tusschen November 1813 en November 1863". Op bladzijde 18, 19 en 20, punt 5, beschrijft hij deze Eerepening der Dordtsche Vrijwilligers 1813 en geeft daarbij tevens een namenlijst. In zijn omschrijving geeft Mr. Jacob Dirks eigenlijk ook al te kennen dat het exacte aantal uitgegeven Eerepenningen der Dordtsche Vrijwilligers 1813 niet bekend is. Ik citeer: "..............slechts aan omstreeks 50 (lees 72) vrijwilligers uitgereikt". Met de woorden "omstreeks" en het citaat "50 (lees 72)" geeft hij aan het exact aantal niet te kennen. In de daarop volgende namenlijst van Mr. Jacob Dirks staan 72 personen vermeld.

In het boekwerk van W.F. Bax, Ridderorden, Eereteekenen, draagteekens en Penningen betreffende de Weermacht van Nederland en Koloniën (1813-heden) wordt bij punt 26, Eerepenning der Dordtsche vrijwilligers 1813 op blz. 27 vermeld dat aan 72 burgers en vrijwilligers de medaille is uitgereikt. Helaas is het niet bekend welke lijsten W.F. Bax heeft gehanteerd.

C.P. Mulder heeft in 1982 in Mars et Historia nr. 4 een artikel geschreven "De Dordtsche vrijwilligers van 1813 en hun medaille". Ook hierin is een namenlijst van ontvangers van de erepening der Dordtsche Vrijwilligers 1813 gepubliceerd. Mulder geeft in zijn artikel aan dat er 74 erepeningen zijn uitgereikt en gebruikt voor het samenstellen van zijn namenlijst de beide kranten (6 mei 1819 en 10 augustus 1819) en een "in het gemeentearchief aanwezig afschrift". Zoals reeds eerder is vermeld staan er in Dordrechtsche Courant van 6 mei 1819 uit 51 namen van personen en de Dordrechtsche Courant van 10 augustus 1819 uit 16 namen van personen waarmee het totaal op 67 uitgereikte Eerepeningen der Dordtsche Vrijwilligers 1813 komt. De "missende" 7 namen moeten dus staan op het in het gemeentearchief aanwezige afschrift.

Dat er nog een lijst met namenlijst met uitgereikte erepening der Dordtsche Vrijwilligers 1813 moet zijn bevestigd het artikel in Mars et Historia wel degelijk want Mulder spreekt van "Bovendien zijn op de oorspronkelijke lijst verschillende namen onderstreept, in totaal acht." De onderstreepte namen zijn helaas niet terug te vinden in de namenlijst die Mulder in het artikel aangeeft. Wel is te zien dat er 8 namen in zijn artikel voorkomen die "vet" gedrukt zijn.

Om een en ander overzichtelijk te maken heb ik alle gebruikte namen van eerder uitgegeven lijsten van ontvangers van de erepenning der Dordtsche Vrijwilligers 1813 in een overzicht geplaatst. Daarbij heb ik de namenlijsten van het document van Curtius en Repelaer, de lijsten uit de Dordrechtsche Courant en de namen op de Erepoort ter herinnering 1863 tevens bijgevoegd. Hieruit kunnen vervolgens een aantal interessante conclusies worden getrokken.

Een aantal interessante opmerkingen na.v. het hiervoor gepubliceerde overzicht zijn:

 1. Het document van Curtius en Repelaer komt in heel grote mate overeen met de namenlijst zoals deze is gepubliceerd in de Dordrechtsche Courant van 6 mei 1819. Er zijn slechts 2 personen toegevoegd zijnde de heren Curtius en Repelaer zelf. Daarnaast zijn er 3 namen niet opgenomen in de lijst van ontvangers met een onbekende reden. Deze 3 namen zijn in grijs gearceerd.

 2. Als we de namen uit de Dordrechtsche Courant van 6 mei 1819 en 10 augustus 1819 vergelijken met de namen op de Erepoort ter Herinnering van 1863, moet de conclusie getrokken worden dat er meer voordrachten en/of bekendmakingen zijn geweest. De volgende namen komen niet voor in een van bovengenoemde lijsten van de Dordrechtsche Courant en zijn groen gearceerd: Pieter Bosman, Wouter de Neve de Bruijn, Johannes Canters, J.C. van Dijk, Thomas Evera, Johannes Krim en Willem Tilion.

 3. Jacob Dirks heeft waarschijnlijk de namen op de Erepoort ter Herinnering van 1863 gebruikt voor het samenstellen van zijn namenlijst. Helaas is hij daarbij 1 naam vergeten: Hendrik Holle (in rood gearceerd).

 4. W.F. Bax heeft waarschijnlijk het aantal uitgegeven erepenningen overgenomen van Jacob Dirks en geen verdere zoektocht ondernomen. Anders zou deze vergissing zijn hersteld v.w.b. Hendrik Holle. W.F. Bax geeft namelijk ook 72 ontvangers van de erepenning der Dordtsche Vrijwilligers 1813 op, hetzelfde aantal als Jacob Dirks.

 5. Welke lijst C.P. Mulder gebruikt is mij niet geheel duidelijk. Hij noemt in zijn artikel in Mars et Historia de bekendmakingen in de Dordrechtsche Courant van beide data en een "in het gemeentearchief aanwezig afschrift". Maar zeer opmerkelijk is dat in zijn lijst van ontvangers beide bijna gelijkwaardige namen, Johannes Canters en Jan Kanters, worden weergegeven:
  - Johannes Canters: deze naam staat vermeld op de Erepoort ter Herinnering 1863.
  - Jan Kanters: deze naam staat vermeld in de Dordrechtsche Courant van 10 augustus 1819. Deze naam
    komt verder in geen enkele samengestelde namenlijst voor.

  Uit de lijst van 2920 mannen tussen de 17 en 50 jaar, opgemaakt einde december 1813 t.b.v. de Nationale Militie blijken in Dordrecht meerdere "Kanters" of" "Canters" te wonen:
  - Pieter Kanters, geboren 15-11-1778, schippersknecht.
  - Johannis Cornelis Canters, geboren 25-09-1794, kantoorbediende.
  - Jan Canters, geboren 24-09-1781, schipper.
  -
  Johannis Kanters, geboren 1778, tapper.

  Uit de lijst signalementen van de 1e compagnie van het 6e regiment Nationale Garde uit 1813 komt er zelfs nog een "Kanters" bij:
  - Johannis Kanters, geboren 14-4-1779, grenadier.
  Ook met deze zoekslag kom ik dus niet tot een bevestiging van mijn vermoedelijke conclusie dat het hier om een foutieve schrijfwijze van een naam gaat en dat er sprake moet zijn van 1 persoon.


Dat niet iedereen, die aandeel in de Dordrechts gebeurtenissen heeft gehad, de eremedaille Dordtsche Vrijwilligers 1813 heeft ontvangen is vrijwel zeker. J.L. van Dalen spreekt namelijk in zijn boekwerk "De gebeurtenissen der novemberdag 1813 in Dordrecht en omstreken" over: "Want wij vonden o.a. een adres van B.A. Berkhuizen, vrijwilliger in November 1813 op de kanonneerboot, die verzocht ook met het Dordtsche eereteken vereerd te mogen worden , maar wiens verzoek, omdat hij geen Dordtenaar was, werd van de hand gewezen. Bovendien hebben M.J. Masion, B. Bustin en J. Klok ook medegewerkt".

Naast het uitreiken van de erepenning der Dordtsche Vrijwilligers 1813 werd er nog meer eerbetoon uitgegeven. De heren Repelaer en Donker Curtius werden benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en Cornelis Lawende tot broeder in dezelfde orde. De heer Henrij Merkus, die een grote rol heeft gespeeld in de Dordrechtse gebeurtenissen in 1813 ontving van het gemeentebestuur een gouden snuifdoos waarin de gebeurtenis van 24 november gegraveerd stonden en een daarbij behorende oorkonde. Aan de gewond geraakte loods De Jong werd een geldbedrag geschonken, voor de weduwe van de overleden Johannes Willemse werd gezorgd en aan de weduwe van overledene Hendrik Vermij die in de novemberdagen was gesneuveld, werd een bedrag van 150 gulden gegeven. In november 1863 werd door een aantal ingezeten van Dordrecht een album opgedragen aan de kinderen van Mr. M. Beelaerts als hulde en nagedachtenis van hun uitmuntende vader. Dit album bevindt zicht thans in de bibliotheek van de gemeente Dordrecht.


Enige biografische gegevens van personen met de erepenning Dordtsche Vrijwilligers gedecoreerd:

Mr. Pieter Matthijs Beelaerts:

 • Geboren op 10 januari 1780 te Dordrecht.
 • Trouwde op 31 juli 1804 te 's-Hertogenbosch met Cornelia Charlotte Bichon.
 • Overleden op 28 december 1851 te Dordrecht.

Loopbaan:

 • Tijdens de inlijving bij Frankrijk commandant van de Nationale Garde.
 • In 1813 Commandant van de Oranje-batterij.
 • Na de omwenteling Kolonel der Schutterij.

Nevenfuncties:

 • Na het vertrek van de Fransen tijdelijk tot commandant van de stad Dordrecht benoemd.

Opleidingen:

 • Onbekend.

Woonplaatsen:

 • Onbekend.

Ridderorden:

 • Onbekend.

Predicaten/adellijke titels:

 • Meester.


Mr. Willem Boudewijn (van Tienhoven) Donker Curtius:

 • Geboren op 29-12-1778 te Den Bosch.
 • Trouwde op 15-05-1803 te Dordrecht met Jkvr. Petronella Antonie van Kessel.
 • Overleden op 16-04-1858 te Den Haag.

Loopbaan:

 • Advocaat te Dordrecht van 1799 tot 1832.
 • Lid voorlopig bestuur van Dordrecht van december 1813 tot 1814.
 • Districtscommissaris van Dordrecht en Gorinchem van 1814 tot 1815.
 • Lid stedelijke raad van Dordrecht vanaf 1814.
 • Lid Provinciale Staten van Holland voor de steden (Dordrecht) van maart 1824 tot oktober 1825.
 • Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal voor de provincie Holland van 18 oktober 1825 tot 15 oktober 1838.
 • President rechtbank van eerste aanleg te 's-Gravenhage van 1832 tot 16 mei 1838.
 • Vicepresident Hoge Raad der Nederlanden van 16 mei 1838 tot 19 mei 1845.
 • President Hoge Raad der Nederlanden van 30 april 1845 tot 1 oktober 1855.

Nevenfuncties:

 • Lid Hof en Hoge Vierschaar van Holland van 1800 tot 1812.
 • Militiecommissaris te Dordrecht vanaf 1814.
 • Lid Staatscommissie inzake het hoger onderwijs 1828.
 • Lid Staatscommissie ter beraming van een ontwerp van afscheiding van Nederland en België onder dezelfde dynastie 1830.
 • Lid commissie tot vereenvoudiging en bezuiniging der Nederlandse staatshuishouding 1831.
 • Lid commissie van redactie en ter herziening van de Nederlandse Wetboeken van 1831 (nog in 1842).
 • Lid staatscommissie tot onderzoek der vroegere ontwerpen ter afleiding der rivierwateren en voorkoming van overstromingen 1837.

Opleidingen:

 • Latijnse School te 's-Hertogenbosch van 1789.
 • Romeins en hedendaags recht (gepromoveerd op stellingen) Hogeschool te Leiden, van 12 september 1795 tot 23 juni 1798.

Activiteiten als parlementariër:

 • Nam in 1813 in naam van de Prins van Oranje het gezag van de Fransen over in Breda.
 • Beantwoordde in 1830 de vraag of tot scheiding van Noord en Zuid moest worden overgegaan met "ja".

Woonplaatsen:

 • 's-Hertogenbosch tot 1795.
 • 's-Gravenhage van 1795 tot 1798.
 • 's-Hertogenbosch van 1798 tot 1799.
 • Dordrecht vanaf 1799.

Ridderorden:

 • Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw in 1815.
 • Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw in 1842.
 • Ridder in de Orde van de Eikenkroon in 1849.

Predicaten/adellijke titels:

 • Meester.


Jhr. Mr. Leonard Robert Gevaerts:

 • Geboren op 05-09-1774 te Dordrecht.
 • Trouwde op 21-04-1819 te 's-Gravenhage met Anna Margaretha Johanna van Haren.
 • Overleden op 12-10-1864 te 's-Gravenhage.

Loopbaan:

 • Lid Provinciale Staten van Holland van 19-09-1814 tot 15-12-1840.
 • Lid Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 21-09-1814 tot 01-07-1849.
 • Lid Provinciale Staten van Zuid-Holland van 15-12-1840 tot 24-09-1850.
 • Lid van de Stedelijke Raad van Dordrecht. vroedschap en raadslid van Dordrecht.

Nevenfuncties:

 • Lid Hoogheemraad Alblasser- en Nederwaard.
 • Lid Raad van State in buitengewone dienst vanaf 12 november 1841.
 • Lid Ridderschap van Holland.

Opleidingen:

 • Onbekend.

Woonplaatsen:

 • Onbekend.

Ridderorden:

 • Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Predicaten/adellijke titels:

 • Jonkheer, 16 september 1815.
 • Meester.


Jhr. Mr. Paulus Repelaer:

 • Geboren op 10-06-1766 te Dordrecht.
 • Trouwde op 16 december 1793 te Dordrecht (echtgenote Cornelia Arnoldina Repelaer overleden op 28 april 1814) en op 17 juni 1818 te 's-Gravenhage Rijnardina Maria Elisabeth Meurs (Weduwe van Nicolaas Laurens Robatel).
 • Overleden op 30-03-1844 te Dordrecht.

Loopbaan:

 • Lid raad van Dordrecht van 6 januari 1803 tot 20 januari 1808.
 • Lid Wetgevend Lichaam van 17 april 1804 tot 15 november 1808 voor het departement Amstelland.
 • Lid Vroedschap van Dordrecht van 20 januari 1808 tot 29 juni 1811.
 • Maire van Dordrecht van 29 juni 1811 tot 18 november 1813.
 • Lid algemene raad departement Monden van de Maas van 1811 tot 1813.
 • Lid voorlopig bestuur van Dordrecht van 18 november 1813 tot 5 november 1815.
 • Burgemeester van Dordrecht van 2 december 1813 tot 5 november 1815.
 • Burgemeester van Dordrecht van 1816 tot 1820.
 • Lid stedelijke raad van Dordrecht van 1820 tot 4 januari 1824.
 • Lid Provinciale Staten van Holland van 6 juli 1819 tot 1 juli 1833 voor de landelijke stand district Strijen.
 • Wethouder van Dordrecht van 4 januari 1824 tot 30 maart 1844.
 • Lid Provinciale Staten van Holland van 2 juli 1839 tot 15 december 1840 voor de steden Dordrecht.
 • Lid Provinciale Staten van Zuid-Holland van 15 december 1840 tot 30 maart 1844 voor de steden Dordrecht.

Nevenfuncties:

 • Landeigenaar
 • Ambachtsheer.

Opleidingen:

 • Romeins en hedendaags recht (gepromoveerd op disseratie), Hogeschool te Leiden

Woonplaatsen:

 • Dordrecht van 10 juni 1766 t/m 30 maart 1844.

Ridderorden:

 • Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Predicaten/adellijke titels:

 • Jonkheer bij K.B. van 24 november 1816.
 • Meester.
 • Ook bekend onder de naam Repelaer van Spijkenisse en Repelaer van Valkenswaard.

Wetenwaardigheden:

 • Een dochter van Repelaer was gehuwd met een zoon van P. Gevaerts, lid Notabelenvergadering.
 • Zijn vader behoorde tot de Dordtse regentenklasse (raad, schepen en burgemeester).
 • Broer van jhr. J. Repelaer, Tweede Kamerlid.
 • Zwager van J.D.B. van Slingelandt, lid Notabelenvergadering.
 • Oom van O. Repelaer, Tweede Kamerlid.


Servaas Hendrik Lotsij:

 • Geboren op 22 juli 1771 te Princenhage.
 • Trouwde op 26 augustus 1807 te Ottoland met Diderica Clasina Aberson.
 • Overleden op 16 april 1847 te Dordrecht.

Loopbaan:

 • Gemeentesecretaris van Dordrecht vanaf 5 augustus 1811tot zijn dood.

Nevenfuncties:

 • Onbekend.

Opleidingen:

 • Onbekend.

Woonplaatsen:

 • Onbekend.

Ridderorden:

 • Onbekend.

Predicaten/adellijke titels:

 • Geen.

Geraadpleegde bronnen;